• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

KKZ 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza rekrutację na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

 

 

 

 

   Zakres kursów - wg podstawy programowej 2019:

Nazwa kursu/zawód

Ilość godzin

Czas trwania

  kształcenia

    Liczba

 oddziałów

    Liczba

    miejsc

Branża samochodowa

 1. MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych 723103

                        technik pojazdów samochodowych 311513

550

2 sem.

         1

       20

 2. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 w zawodzie:  technik pojazdów samochodowych 311513

358

+

280

  (prakt. zaw.)

2 sem.

         1

       20

Uwaga: wykazane wyżej ilości godzin mogą ulec niewielkim zmianom.

 

Nauka na KKZ jest bezpłatna!

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjne kursy zawodowe skierowane są do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat, bez względu na dotychczas ukończoną szkołę (gimnazjum, liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, branżowa szkoła I stopnia, a także osób po ukończeniu studiów wyższych). Po ukończeniu kursu słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu danego kursu i uzyskuje prawo przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Kurs umożliwia zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia. Zajęcia odbywają się w formie zaocznej: nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 2 dni - głównie: soboty i niedziele lub piątki (godziny popołudniowe) i soboty, stosownie do możliwości organizacyjnych.

Osoba, która po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystąpi do egzaminu zawodowego i zda go, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie branżowej szkoły I stopnia jest to wykształcenie zasadnicze branżowe (zawodowe), natomiast w przypadku zawodu „technikalnego” jest to wykształcenie średnie.

Kursy skierowane są do osób, które chcą:

 • udokumentować posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,
 • zdobyć nowy zawód,
 • zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,
 • podnieść kwalifikacje w danym zawodzie,
 • zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Kurs MOT.05 pozwali poznać zagadnienia:

 • podstaw rysunku technicznego,
 • podstaw konstrukcji maszyn,
 • budowy silników spalinowych,
 • budowy podwozi i nadwozi pojazdów samochodowych,
 • obsługi, diagnozowania i naprawy samochodów,
 • języka obcego w branży motoryzacyjnej,
 • pozwoli również uzyskać zawód mechanika pojazdów samochodowych, po wykazaniu posiadania wykształcenia zasadniczego branżowego (zawodowego).

Kurs MOT.06. pozwoli na:

 • poznanie zasad organizacji i nadzorowania prowadzenia przedsiębiorstw branży samochodowej,
 • uzyskanie dyplomu technika pojazdów samochodowych (w połączeniu z kursem MOT.02 lub MOT.05.) oraz wykazaniu posiadania średniego wykształcenia.

 

Planowane rozpoczęcie zajęć na kursach będzie miało w miejsce w miesiącu lutym 2022 r., pod warunkiem zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób) na każdy z oferowanych kursów.

 

Nabór na KKZ trwa zgodnie z terminami rekrutacji:

Terminy rekrutacji na KKZ

 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym (druki do pobrania również w sekretariacie placówki) to:

Wniosek o przyjęcie na KKZ

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniona jest dana kwalifikacja (skierowanie na badania – odbiór w sekretariacie placówki, po zakwalifikowaniu kandydata na kurs).

 

Miejsce składania dokumentów:

dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia: 17 grudnia 2021 roku do godziny 15.00

w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, pokój nr 200 (I piętro), 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00

 

Dodatkowe informacje: tel. 18 353 56 10

 

W przypadku braku wymaganej do rozpoczęcia kursu liczby osób, istnieje możliwość uruchomienia takich kursów od nowego roku szkolnego 2022/23.

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram