• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 •  dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 •  w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 •  nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności.

Wyłączenia

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • Wyłączenia
 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Machowski
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 353-56-10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach
 • Adres: ul. 11 Listopada 43 , 38-300 Gorlice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 353-56-10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach mieści się w dwóch lokalizacjach, tj. w budynku w Gorlicach przy ul. 11 Listopada 43 (lokalizacja główna) oraz w Bieczu przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 (Oddział). Budynki te spełniają podstawowe wymagania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych jednak komunikacja pionowa jest utrudniona (brak windy). Możliwe jest zastosowanie dostępności alternatywnej (pomoc osób trzecich, wypożyczenie podnośnika, zmiana organizacji funkcjonowania placówki).

Rozwiązania architektoniczne w budynku w Gorlicach (podjazd), umożliwiają dostęp do budynku i wszystkich pomieszczeń na parterze. Zatrudniony woźny w każdej chwili może pomóc osobie niepełnosprawnej lub powiadomić dyrekcję o potrzebie dokonania zmiany organizacyjnej w celu załatwienia sprawy przez osobę niepełnosprawną. Po analizie potrzeb nie zdecydowano się na zastosowanie środków technicznych ze względu na koszty nieadekwatne do potrzeb. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że osoby niepełnosprawne stanowią znikomy procent interesantów placówki. Ponadto zdecydowana część zajęć odbywa się na parterze, który spełnia określone w tym zakresie wymogi. W budynku w Bieczu wszystkie zajęcia odbywają się na parterze, który spełnia stosowne wymogi.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach placówki jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, woźny, dyżurujący nauczyciele).

Osoba korzystająca z psa asystującego może wejść do budynków placówki (poinstruowany woźny i nauczyciele dyżurujący).

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewni się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w sposób alternatywny z pomocą osób trzecich i w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenie dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy oraz zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego poprosi się o taką pomoc tłumacza. Do tej pory nigdy nie było to potrzebne, więc ze względu na duże koszty nie zdecydowano się na taką formę komunikacji i zakup środków technicznych wspierających komunikowanie się.

Ze względu na znikomą do tej pory ilość interesantów słabosłyszących i ze względu na duże koszty nie zdecydowano się na instalację urządzeń i środków technicznych do obsługi słabosłyszących. Tym osobom zapewni się pomoc alternatywną.

Zapewni się komunikację z Centrum Kształcenia Zawodowego na wiosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku, np. pracownicy i nauczyciele mogą podejść do interesanta, mogą pomóc przemieszczać się po obiekcie, itp.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram