• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

EFS kolor 300dpi na strone

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza I Kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Czas trwania projektu: 03.04.2017 - 30.09.2020

Wartość projektu: 1 484 878,80 zł w tym dofinansowanie z EFS 1 336 390,92 zł

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Gorlickiego, Subregionu Sądeckiego oraz Województwa Małopolskiego kształcących się w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej oraz administracyjno – usługowej zwiększając ich szanse na zatrudnienie po zakończeniu edukacji.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 • Organizacja staży/praktyk zawodowych bezpośrednio u pracodawców.
 • Organizacja kursów/szkoleń umożliwiających nabywanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji zawodowych: kurs spawania metodą MAG, kurs spawania metodą TIG, kurs projektowania w programie Autocad, kurs kierowców wózków jezdniowych.
 • Organizacja kursów/szkoleń umożliwiających nabywanie przez uczniów dodatkowych kompetencji zawodowych: kurs kosmetyczny, kurs fryzjerski, kurs wizażu, stylizacji i makijażu, kurs obsługi obrabiarek CNC, szkolenie z zakresu fotografii reklamowej, szkolenie z zakresu rysunku i projektowania w reklamie, kurs grafiki wektorowej, kurs grafiki rastrowej.
 • Stworzenie warunków dydaktycznych zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez doposażenie pracowni mechatroniki samochodowej oraz stworzenie pracowni fryzjerskiej z elementami pracowni kosmetycznej.
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe w zakresie kosmetologii.

 

Planowane efekty projektu:

Zdobycie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych, wzmocnienie współpracy na linii szkoła – przedsiębiorca oraz podniesienie atrakcyjności kształcenia dzięki inwestycjom w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę.

Łącznie ze wszystkich ww. form wsparcia skorzysta 669 osób.

Informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach projektu dostępne są w aktualnościach na stronie głównej.


 

Dokumentacja do pobrania związana z projektem:

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Załącznik nr 2: Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Załącznik nr 3: Lista kursów i szkoleń wraz z przyporządkowanymi zawodami

Załącznik nr 4: Deklaracja - oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Załącznik nr 5: Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6: Zakres danych osobowych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego

 

Regulaminy:

Aktualny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aneks Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aneks Nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aneks Nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aneks Nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aneks Nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin udzielania stypendiów

Aneks nr 1 do Regulaminu udzielania stypendiów

Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania stypendiów: Wniosek o przyznanie stypendium

 

Dokumentacja związana z odbyciem stażu/praktyki:

Ramowy program stażu/praktyki

Dziennik stażu/praktyki

Certyfikat odbycia stażu/praktyki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram