• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

ETR Tekst łatwy doczytania 2 

 Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach usytuowany jest przy ul.11 Listopada 43,(lokalizacja główna) oraz w Bieczu przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 (Oddział). Budynki te spełniają podstawowe wymagania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1.Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych jednak komunikacja pionowa jest utrudniona (brak windy). Możliwe jest zastosowanie dostępności alternatywnej (pomoc osób trzecich, wypożyczenie podnośnika, zmiana organizacji funkcjonowania placówki).

2.Rozwiązania architektoniczne w budynku w Gorlicach (podjazd), umożliwiają dostęp do budynku i wszystkich pomieszczeń na parterze. Zatrudniony woźny w każdej chwili może pomóc osobie niepełnosprawnej lub powiadomić dyrekcję o potrzebie dokonania zmiany organizacyjnej w celu załatwienia sprawy przez osobę niepełnosprawną. Po analizie potrzeb nie zdecydowano się na zastosowanie środków technicznych ze względu na koszty nieadekwatne do potrzeb. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że osoby niepełnosprawne stanowią znikomy procent interesantów placówki. Ponadto zdecydowana część zajęć odbywa się na parterze, który spełnia określone w tym zakresie wymogi. W budynku w Bieczu wszystkie zajęcia odbywają się na parterze, który spełnia stosowne wymogi.

3.Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach placówki jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, woźny, dyżurujący nauczyciele).

4.Osoba korzystająca z psa asystującego może wejść do budynków placówki (poinstruowany woźny i nauczyciele dyżurujący).

5.Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewni się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w sposób alternatywny z pomocą osób trzecich i w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenie dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy oraz zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

6.Dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego poprosi się o taką pomoc tłumacza. Do tej pory nigdy nie było to potrzebne, więc ze względu na duże koszty nie zdecydowano się na taką formę komunikacji i zakup środków technicznych wspierających komunikowanie się.

7.Ze względu na znikomą do tej pory ilość interesantów słabosłyszących i ze względu na duże koszty nie zdecydowano się na instalację urządzeń i środków technicznych do obsługi słabosłyszących. Tym osobom zapewni się pomoc alternatywną.

8.Zapewni się komunikację z Centrum Kształcenia Zawodowego na wiosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku, np. pracownicy i nauczyciele mogą podejść do interesanta, mogą pomóc przemieszczać się po obiekcie, itp.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram