• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza zamówienie na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów wg poniższego opisu:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów na potrzeby realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim - II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - art. 25 ust. 1

Załącznik nr 3 - OFERTA - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy

 

Link do ogłoszenia w miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b1e614fa-7381-4bda-8fdc-b27f09fd49d7

 

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJACEGO

DRUGI WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJACEGO

 

Informacja o kwotach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacje z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - Część I

Informacja z otwarcia ofert - Część II

Informacja z otwarcia ofert - Część III

Informacja z otwarcia ofert - Część IV

Informacja z otwarcia ofert - Część V

Informacja z otwarcia ofert - Część VI

 

Informacje o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty - Część I

Informacja o wyborze oferty - Część II

Informacja o wyborze oferty - Część III

 

Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania:

Unieważnienie postępowania - Część IV

Unieważnienie postępowania - Część V

Unieważnienie postępowania - Część VI

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram